PERSBERICHT - 27 juni 2017

Synchro sluit wereldwijde overeenkomst met Koninklijke BAM Groep NV


BAM neemt voorsprong: “Eerst virtueel bouwen vóór we echt gaan bouwen” 


Synchro Ltd en haar Nederlandse vertegenwoordiging Synchro4D.nl zijn verheugd bekend te maken dat Koninklijke BAM Groep nv een meerjarige, wereldwijde overeenkomst heeft gesloten voor de inzet van Synchro 4D-software.

 

BAM omarmt digitale werkmethoden, omdat het Europese bouwconcern de evolutie in de bouwwereld onderkent en zich als doel heeft gesteld om koploper te blijven in toegepaste innovaties en verbeteringen. Door projecten eerst virtueel te bouwen voordat ze op de bouwplaats worden uitgevoerd, zijn projectteams doorlopend goed geïnformeerd bij het nemen van beslissingen; problemen worden zo voorkomen, de veiligheid neemt toe en het bouwproces en de communicatie zullen efficiënter verlopen. 

 

Synchro Software biedt BAM een digitaal en integraal 4D-projectmanagementplatform dankzij online gecentraliseerde projecttools voor de engineering, planning, het organiseren en monitoren van projecten gedurende gehele informatielevensloop van projecten, dus inclusief de informatieoverdracht voor beheer en gebruik.

“Na een zorgvuldige analyse met volwaardige inzet van Synchro Software in complexe  projecten van verschillende internationale divisies van BAM, heeft de oplossing zonder twijfel bewezen het krachtigste en meest betrouwbare platform voor 4D digitaal projectmanagement te zijn. Wij zullen 4D in alle fasen van een project inzetten, waarbij we al onze ketenpartners en stakeholders zullen betrekken” zegt Menno de Jonge, Director Digital Construction bij BAM.

 “In plaats van disruptieve oplossingen van buiten de bouwwereld af te wachten, heeft BAM het volste zelfvertrouwen om gecontroleerd haar eigen organisatie te ‘disrupten’ door als visionaire koploper regie te nemen in het digitale bouwproces, onder meer met de inzet van Synchro 4D software”, aldus Joost Wijnen, directeur van Synchro4D.nl, al meer dan 10 jaar Synchro’s lokale business partner voor Nederland en België.

Aanvullend op Synchro’s 4Dplannings- en projectmanagementplatform omarmt BAM diverse technologische innovaties, zoals robotica, virtual en augmented reality en modulair bouwen.

Zowel internationaal als in Nederland ontvangt Synchro brede erkenning voor de resultaten die worden behaald bij het fundamenteel verbeteren van de projectrealisatie. Met grote betrokkenheid worden de ideeën van de eindgebruikers verwerkt in de productontwikkeling van Synchro Software. Samen met de lokale partner wordt op elke locatie en elk tijdstip in de wereld ongeëvenaarde en persoonlijke ondersteuning geleverd bij de inzet van Synchro Software.

“Synchro werkt met de koplopers van de wereldwijde bouwindustrie en dat helpt ons om onze technologie zo te ontwikkelen dat maximale waarde voor onze gebruikers wordt gewaarborgd. De beslissing van BAM om Synchro 4D-software als een integrale component van hun strategie voor het digitale bouwproces op te nemen is met breed draagvlak in de organisatie genomen. Samen met onze Nederlandse partner zijn we dan ook enthousiast en gemotiveerd om BAM te ondersteunen bij de duurzame doorontwikkeling van het digitale bouwproces”, aldus Tom Dengenis, CEO van Synchro Software.

 Over BAM

Koninklijke BAM Groep nv is een bouwconcern met tien werkmaatschappijen in vijf Europese thuismarkten en in specifieke markten wereldwijd. De werkmaatschappijen van BAM zijn actief in de business lines Bouw en Vastgoed en Infra, alsmede in Publiek-private samenwerking.

BAM’s Europese thuismarkten zijn Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Daarnaast realiseert de Groep projecten in Denemarken, Luxemburg en  Zwitserland. De Groep heeft een wijdverspreid netwerk van kantoren, dicht bij de opdrachtgevers. BAM telt circa 19.500 medewerkers. Het aandeel BAM is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Het is de missie van BAM om een duurzame omgeving te bouwen die het leven van mensen verbetert. Dit doet de Groep door de juiste medewerkers toegang te bieden tot de meest baanbrekende kennis, middelen en digitale technologieën. En door oplossingen te bieden voor de totale bouwketen, voor de opdrachtgevers en maximale waarde te creëren voor aandeelhouders.

De strategie van BAM – ‘Building the present, creating the future’ – is erop gericht dat de Groep in 2020 te boek zal staan als een van Europa’s belangrijkste duurzame en innovatieve bouwbedrijven, met een gezonde winst en sterke balans, actief in de totale bouwketen van de Europese thuismarkten en in specifieke groeiende economieën wereldwijd.

 

De visie en unieke cultuur van BAM worden ondersteund door vier waarden die leidend zijn voor de medewerkers van de Groep. Deze waarden zijn: voorspelbare prestaties, schaalbaar leren, proactief verantwoordelijkheid nemen en open samenwerking. www.bam.com

Over Synchro Software

Synchro is ontstaan uit een passie om de bouwwereld te verbeteren. Sinds de oprichting in 2001, is het Synchro-team gericht op het ontwikkelen van een hoogwaardig technologisch platform om lean productieprocessen en digitale plannings- en productietechnieken te faciliteren bij de complexe uitdagingen van het bouwproces. Met de online ontsloten 4D-oplossingen van Synchro beschikken alle bouwpartners doorlopend over de relevante planning- en projectinformatie via kantoorsoftware of mobiele apps voor tablets en virtual en augmented reality. 

Het prijswinnende Synchro 4D-plannings- en projectmanagement-softwareplatform heeft een wereldwijde reputatie opgebouwd als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en productiviteit in het bouwproces.

Voor de Nederlandse en Belgische markt Synchro4D.nl al tien jaar de lokale businesspartner als 4D BIM- specialist voor onder meer bouw en infra. www.synchroltd.com  www.synchro4d.nl

 

Nadere informatie: Joost.Wijnen@Synchro4D.nl – 0413-216.300 – www.synchro4d.nl @Synchro4D_NLPress release in English:


Synchro Software Signs Global Agreement with Royal BAM Group

June, 2017 - BAM: “The Future of Construction is Digital”

Synchro Software is pleased to announce a multi-year global agreement with Royal BAM Group nv, headquartered in the Netherlands.  The European construction firm recognizes the evolution occurring in construction and is committed to staying at the forefront of innovation and improvement. 

By building a project digitally before it gets built on site, project teams are able to make more informed decisions, resolve issues earlier, improve safety standards and overall build leaner and more efficiently. Synchro Software’s digital and interoperable 4D project management platform provides BAM a centralized hub of data for planning, scheduling, managing and monitoring projects from conception through handover and operations. 

“We conducted a thorough analysis and there was no doubt, Synchro is the most powerful and reliable 4D digital construction platform.  We plan to accelerate 4D throughout the project lifecycle with the involvement of the entire supply chain”, said Menno de Jonge, Director Digital Construction.

“Rather than being disrupted from outside the construction industry, BAM has proven to be a visionary frontrunner of digital construction as they take control in disrupting their own organization by involving Synchro”, said Joost Wijnen, director of Synchro’s local partner in the Netherlands Synchro4D.nl. 

In addition to the Synchro 4D planning and project management platform, BAM is integrating other technology into its projects including: robotics, 3D printing, virtual and augmented reality and modular/offsite construction.  

 

Synchro has won widespread acclaim for its ability to fundamentally improve project delivery.  The company works closely with its corporate clients such as BAM, integrating their feedback and their ideas into its product development.  They also provide personal support that is unparalleled in the industry. “Working with leaders at the forefront of the global construction industry helps us to push our technology in ways that ensure maximum value to our community. BAM's decision to include Synchro Software as an integral component to their digital construction strategy has been well-considered and we are very excited to support BAM's vision for digital construction in the modern age”, said Tom Dengenis, CEO of Synchro Software.  


About BAM

Royal BAM Group nv is a construction firm with ten operating companies in five European home markets and in niche markets worldwide. BAM’s operating companies are active in the business lines Construction and Property, Civil engineering, as well as in Public-private partnerships.

BAM’s European home markets are the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, Ireland and Germany. Furthermore the Group delivers projects in Denmark, Luxembourg and Switzerland. The Group has a widespread network of offices, close to its clients.

BAM has approximately 19,500 employees and is a listed company at Euronext Amsterdam.

It is BAM’s mission to build sustainable environments that enhance  people’s lives by enabling the right people to capitalise on state-of-the-art knowledge, resources and digital technologies, providing solutions across the total construction life cycle for the Group’s clients and clients and generating maximum value for its stakeholders.

When launching its 2016-2020 strategic programme ‘Building the present, creating the future’, the Group defined its vision for 2020: By 2020 BAM will be recognised as one of Europe’s leading sustainable and innovative construction businesses, with healthy profits and a strong balance sheet, active across the total construction life cycle in European home markets and in selected growing economies worldwide.

 

BAM’s vision and unique culture are underpinned by four values which are guiding for the people of BAM. These values are predictable performance, scalable learning, proactive ownership and open collaboration. http://www.bam.com

About Synchro Software

 

Synchro was born from a passion to bring improvement to the construction industry.  Since the beginning in 2001, the Synchro team has focused on creating a technology platform to successfully pave a path from lean manufacturing methods to digital planning and production methods, fit for the complex challenges of construction. The award winning 4D planning and project management software platform has gained a reputation around the world for improving the quality, safety and productivity in construction. www.synchroltd.com